Skip to content

NORMAS DE REPARTO JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA de BARCELONA (2)

Les Normes de repartiment estan a disposició de tots els qui les vulguin conèixer i tindran la publicitat legalment prevista

L,acte governatiu intern i la pràctica del repartiment s,ha de fer a porta tancada, sense més assistències que la de qui ho fa sota la direcció del secretari del Deganat i la supervisió del jutge degà, sense perjudici del que disposa la base 8.

El resultat del repartiment reflectit en els llibres d,actes pot ser conegut pels interessats (el secretari ha de qualificar l, interès) mitjançant la sol·licitud de l,assumpte concret pel qual té interès.

Per a aquest coneixement s,ha de facilitar l,imprès en què constin les circumstàncies personals necessàries, la data, la classe i les persones d,actor i demandat perquè, en vista d,aquest imprès, el Deganat comuniqui el número del repartiment i el jutjat al qual ha correspost l,assumpte. Això és independent de la facultat del secretari de posar-ho de manifest perquè el professional o el particular que ha instat l,assumpte objecte de repartiment, comprovi la destinació que ha rebut. Diàriament s,ha de facilitar als factors mercantils, al Col·legi d,Advocats i al Col·legi de Procuradors un llistat, per cadascun dels procuradors o persones que les hagin presentat, amb totes les demandes que han presentat i el jutjat al qual ha correspost cadascuna.

Leer artículo completo en pdf

Esta entrada tiene 0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Buscar